دوره ی آموزشی فیلم

برگزاری دو دوره ی کوتاه مدت آموزش بر اساس فیلم های طبقه بندی شده، در قالب

  • Movies One

  • Movies Two

که به ترتیب در میانه و آخر دوره ی Intermediate برگزار می گردند.