کارگاه های آموزشی

  • ترجمه نمایش نامه (فارسی – انگلیسی) : (TSTW)
  • فن ترجمه (انگلیسی – فارسی) : (TW)
  • علائم نگارشی : (Punctuation Workshop)
  • لهجه ی آمریکایی : (American Accent)