کانون دانش آموختگان اندیشمندان جوان سپنتا با هدف بررسی و ایجاد زمینه جذب دانش آموختگان موسسه در بازار کار، مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح های تحقیقاتی، مشارکت فارغ التحصیلان در رشد کمی و کیفی موسسه، آگاهی موسسه از میزان و کیفیت کارایی دانش آموختگان به منظور بهبود برنامه های آموزشی و پژوهشی و ترویج دانش و فناوری به راه افتاد

ورود به تارنمای انجمن