انجمن دانش آموختگان سپنتا به راه افتاد

کانون دانش آموختگان اندیشمندان جوان سپنتا با هدف بررسی و ایجاد زمینه جذب دانش آموختگان موسسه در بازار کار، مطالعه و تحقیق در مسائل اقتصادی و اجتماعی و اجرای طرح های تحقیقاتی، مشارکت فارغ التحصیلان در رشد کمی و کیفی موسسه، آگاهی موسسه از میزان و کیفیت کارایی دانش آموختگان به منظور بهبود برنامه های آموزشی و پژوهشی و ترویج دانش و فناوری به راه افتاد

برای اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه نمایید:

https://ac.ajs.org.ir

+ +
TOP-ICO