تماس مستقیم با مدیرعامل موسسه

از طریق ارسال رایانامه به آدرس

ceo[AT]ajs[DOT]org[DOT]ir

می توانید با مدیرعامل موسسه تماس مستقیم داشته باشید.