راه های ارتباط با روابط عمومی و پشتیبان

روابــــــط عمـــومــی : ۹۲۱۰ ۳۴۸۱ (۲۶) ۹۸+

پشتیبان آموزشی : ۴۱۷۰ ۳۴۸۲ (۲۶) ۹۸+

ســامــانـه پیــامــــکی: ۹۲۱۰ ۳۴۸۱ ۲۶ ۱۰۰۰۰