نحوه محاسبه ی نمرات

نحوه محاسبه نمرات در موسسه آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا به صورت زیر می‌باشد؛ برای اطلاعات بیشتر به آیین‌نامه آموزشی مراجعه نمایید.

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره سطح است و نمرات دانشجو در هر سطح به صورت عددی بین صفر تا صد تعیین می شود.

حداقل نمره قبولی هر سطح ۷۰ (هَفتاد) است و دانشجو در هر سطح که مَردود شود بایستی آن را مجدداً بگذراند. با این حال نمرات کلیه سطوح، اعم از قبولی، مَشروطی، و مَردودی در کارنامه ریز نمرات دانشجویان ثبت می گردد.

اگر دانشجویی نمره بین ۶۵ (شَصت و پَنج) تا ۷۰ (هَفتاد) کسب نماید، مَشروط است و می تواند با دادن تعهّد در سطح بالاتر مشغول به تحصیل شود.

شرط قبولی دانشجویی که به طور مشروط قبول اعلام می شود؛ کسب نمره بالای ۷۵ در ترم بعد است. در غیر این صورت این دانشجویان در ترم مَردود  اعلام می شوند.

اعلام نمرات

هیچ نمره ای بصورت تلفنی اعلام نمی شود و و دانشجویان می توانند نمرات خود را بر روی ربات هوشمند موسسه مشاهده نمایند.

اعتراض زبان آموزان به نمرات : زبان آموزان تا ۷۲ ساعت پس از اعلام نتایج، قادرخواهند بود اعتراض خود را بصورت کتبی به دفتر ثبت نام ارائه دهند در غیر اینصورت هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود.