کلاس های مکالمه Free Discussion

کلاس های مکالمه Free Discussion یک جلسه در هفته تشکیل می‌گردد و مبحث اصلی این کلاس‌ها مکالمه است. در موسسه اندیشمندان جوان سپنتا این کلاس‌ها ۴ هدف اصلی ذیل را دنبال می‌کنند:
الف) ترغیب و وادارکردن دانشجویان به صحبت
ب) اصلاح تلفظ دانشجویان
ج) تدریس لغات کاربردی که در Speaking کاربرد بیشتری دارد.
د) اصلاح اشتباهات گرامری دانشجویان حین صحبت کردن
و دارای ۳ سطح متمایز

۱)مبتدی

۲)متوسطه

۳)پیشرفته

می‌باشند.